Privacy Verklaring

 

Geachte Huurder,

Geachte Gebruiker van de website www.parkerenenstockeren.be

 

Hieronder de regels die ik en alle betrokken personen en onderaannemers hanteren in het kader van de uitvoering en het beheer van de  verhuuractiviteiten die ik onder de commerciële benaming “Parkeren&Stockeren” uitvoer. 

Deze verklaring is conform de nieuwe wetgeving m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens dewelke vanaf 25/5/2018 geldt.

 

 

Ariane Willocx - Eikenstraat 182 - 2840 Rumst - België         

 

PRIVACYVERKLARING (GDPR) VERSIE 25/09/2018.

 

Inleiding.

 

 

ARIANE WILLOCX, Eikenstraat 182, 2840 Rumst, ondernemingsnummer BE 0639.894.647 verwerkt onder de commerciële benaming “Parkeren&Stockeren” persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

 

Voor vragen of opmerkingen omtrent het privacybeleid, kunt u terecht bij de verantwoordelijke persoon ARIANE WILLOCX, bereikbaar op het adres te 2840 Rumst, Eikenstraat 182, telefoon 03/337 29.96, of, bij voorkeur, via het e-mail adres beheer@parkerenenstockeren.be

  

Via de website: www.parkerenenstockeren.be, commercialiseren wij de verhuur van garages en parkeerplaatsen.  Deze verhuuractiviteiten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX).

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op www.parkerenenstockeren.be

 

In wat volgt willen ik t.o.v. onze cliënten/huurders/huurders duidelijk maken dat PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX):

 

 • de persoonsgegevens van haar cliënten/huurders verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn hieronder beschreven,
 • dat de verwerking van deze persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt,
 • dat bij de onderschrijving van het huurcontract om de uitdrukkelijke toestemming van de cliënten/huurders gevraagd wordt voor de verwerking van deze persoonsgegevens,
 • dat PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens van haar cliënten/huurders gewaarborgd is,
 • dat geen persoonsgegevens van cliënten/huurders worden doorgeven aan andere partijen die niet betrokken zijn bij de dagdagelijkse werking.

   

   

Gegevens die PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)verwerkt.

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) verwerkt de persoonsgegevens doordat cliënten/huurders gebruik maken van de verhuurdiensten en/of omdat de cliënten/huurders/huurder deze zelf hebben verstrekt, hetzij via de website, email, brief of telefonisch.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van klanten/huurders, dewelke PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) verwerkt:

 

 • voor- en achternaam,
 • geslacht,
 • geboortedatum,
 • geboorteplaats,
 • ID-kaart nummer,
 • adresgegevens,
 • telefoon- en GSM nummer,
 • e-mailadres,
 • bankrekeningnummer,
 • ondernemingsnummer,
 • BTW nummer,
 • occasioneel verstrekte informatie in het kader van de verhuuractiviteit.

   

   

Verwerkingsdoeleinden.

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten/huurders in het kader van de door deze cliënten/huurders/huurders gevraagde dienstverlening, zijnde het huren van een garage en/of parkeerplaats.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

 

De persoonsgegevens van de cliënten/huurders van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het kort ‘GDPR’ genoemd (Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/4/2016):

 

 1. met de toestemming van de cliënt, dewelke uitdrukkelijk, d.i. schriftelijk, gegeven is.
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de door de cliënt gegeven opdracht en aldus voor de uitvoering van de met de cliënt getroffen huurovereenkomst.
 3. noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) om te ondernemen in het kader van goed beheer.

   

   In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. (a) (toestemming), heeft de cliënt steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.  Deze terugtrekking heeft evenwel tot rechtstreeks gevolg dat de betrokken cliënt/huurder niet langer een object verhuurd door PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) kan blijven huren.  De betrokken huurovereenkomst(en) zal/zullen met onmiddellijke ingang stopgezet worden.

   

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over cliënten/huurders die jonger zijn dan 18 jaar.

 

Overmaken van persoonsgegevens aan derden.

 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de cliënten/huurders worden  gedeeld met andere vennootschappen, dan wel overheden binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met verbonden dan wel een partner zijn van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX).

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)garandeert evenwel dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens, door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten met deze derden.

 

Bewaarperiode van persoonsgegevens.

 

De persoonsgegevens verwerkt binnen PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) zullen in beginsel bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen d.i. bij wet gedurende een periode van minimaal 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen de cliënt en PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)).

De cliënten/huurders kunnen PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) uitdrukkelijk verzoeken over te gaan tot de volledige verwijdering van hun persoonsgegevens uit de bestanden van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX).  Zulk een verwijdering heeft tot gevolg dat lopende huurovereenkomsten onmiddellijk stopgezet worden.

 

Boekhoudkundige gegevens worden bewaard voor een periode van 10 jaar na afsluiting van een huurovereenkomst, teneinde te kunnen voldoen aan de geldende boekhoudkundige regels.

 

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperken, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

 

De cliënten/huurders van PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) hebben ten allen tijde recht op inzage van hun persoonsgegevens en kunnen deze laten verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, deze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hen betreffende persoonsgegevens, op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

 

Bovendien hebben de cliënten/huurders het recht om een kopie van hun persoonsgegevens te bekomen. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt aan de cliënten/huurders gevraagd om, in voorkomend geval, contact op te nemen en liefst per e-mail te verzenden naar volgende e-mailadres: beheer@parkerenenstockeren.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van gegevens van cliënten/huurders tegen te gaan.

Eventuele vragen en/of opmerkingen dienaangaande kunnen cliënten/huurders contact opnemen met PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX), die bereikbaar is op telefoonnummer 03/337 29.96, bij voorkeur, via het e-mail adres:

beheer@parkerenenstockeren.be

 

Onder meer zijn volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van onze cliënten/huurders te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • alle personen die namens PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan,
 • PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen,
 • PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) maakt periodiek back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
 • PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX) test en evalueert regelmatig de bestaande maatregelen en past deze waar nodig aan.

   

Direct marketing.

 

PARKEREN&STOCKEREN (ARIANE WILLOCX)verklaart dat er geen verwerking van persoonsgegevens van cliënten/huurders, voor direct marketing is.

 

Klachten.

 

De cliënten/huurders beschikken over het recht om een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer,

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

e-mailadres: commission@privacycommission.be,https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 

Wijziging privacyverklaring.

 

ARIANE WILLOCX kan deze privacyverklaring steeds  wijzigen.  Deze privacyverklaring betreft de (eerste) versie van 25/09/2018.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Parkeren & Stockeren gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten